Kokonaisvaltaisen Hyvinvoinnin OhjausTM

Klassinen Homeopatia & Psykokinesiologia

Terveydenhuollon kriisi tarvitsee uusia näkökulmia ja vanhojen hoitotaitojen käyttöönottoa

Ratkaisuja terveydenhuollon kriisiin

Terveydenhuollon kriisi koskettaa meitä jokaista. Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä on paljon hyvää, mutta myös suuri määrä monenlaisia haasteita. Tämän ohella on erilaisia potilasryhmiä ja sairauksia, jotka tarvitsevat ja ansaitsevat uudenlaisia näkökulmia ja korjaavia toimenpiteitä.

Terveydenhuoltojärjestelmän kriittisiä alueita ovat hoitojonot, lasten ja nuorten pahoinvointi, vanhustenhuollon vaikea tilanne, hoitajapula, hoitajien työolosuhteet, ylimedikalisaatio, antibiooteille resistenttien bakteerien globaali uhka, lääkkeiden sivuvaikutukset, … Lista on pitkä!

Mikä tämän kaiken aiheuttaa? Toki monetkin seikat. Kokonaisvaltaisesti, yksittäisiä tekijöitä laajemmalti tarkastellessamme, voimme löytää vihjeitä syvemmistä syistä, koko järjestelmän perusteista; Terveydenhuollon painopiste on jo pitkään ollut selkeästi enemmän sairauksien hoidossa, kuin varsinaisesti terveydenhoidossa. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito loistaa poissaolollaan!

Sairauksien ennaltaehkäisy eli terveyden hoitaminen siinä vaiheessa, kun ei olla vielä sairastuttu, on monin tavoin helpompaa, edullisempaa yksilölle ja yhteiskunnalle. Se on järkevämpää, kuin hoidon aloittaminen vasta silloin, kun haasteet ovat jo paisuneet ongelmiksi ja oireilu sairauksiksi.

Sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyy 3 tärkeää tekijää:

 1. Hoitoon pääsyn kynnyksettömyys: Kun ongelmiin puututaan ajoissa, kun ne ovat vielä potentiaalisia, oireet saavat huomiota ja tarvitsemaansa korjausta jo siinä vaiheessa, kun ne ovat pieniä, kun ne vasta kuiskailevat. Tämä sama idea pätee kaikenlaisiin ongelmiin; mitä herkemmin ja nopeammin epäkohtiin puututaan, sen parempi ennuste ja nopeampi. Hoitoon hakeutumisen kynnys tulee olla matalalla ja hoitoon pääsyn tulisi olla nopeaa ja helppoa. Liian usein kuulee, ettei hoitoon ole päässyt tai saatu hoito ei ole auttanut.
 2. Kokonaisvaltainen ymmärrys oireiden juurisyistä ja niiden syiden hoitaminen pelkkien oireiden hoitamisen sijaan: Sairaanhoito on pirstaloitunutta. Hoito keskittyy yksittäisiin oireisiin, eikä ihminen tule kohdatuksi kokonaisuutena. Yksi asiantuntija hoitaa yhtä kohtaa, toinen toista kohtaa. 10-15 minuutin vastaanottoajalla ei toki ehdi kovin syvällisesti paneutumaan oireilun taustatekijöihin. Potilas sisään, oireiden kirjaaminen, reseptin kirjoitus ja ulos. Pahimmillaan potilas joutuu ramppaamaan useilla vastaanotoilla  moneen kertaan saamatta apua. Toistuvasti ja useilla eri asiantuntijoilla ramppaaminen kuluttaa paitsi potilaan itsensä, myös terveydenhuollon resursseja. Terveydenhuollosta puuttuu täysin sellainen ammattilainen, jonka näkemys ja koulutus antaa valmiudet kohdata ja hoitaa ihmistä kokonaisuutena; ymmärtää, keho-mieli -yhteys, esimerkiksi tunteiden vaikutus oireisiin.
 3. Hyvä terveys kuuluu kaikille: Hyvän terveydenhoidon mahdollistaminen kaikille on tärkeä tasavertaisuuskysymys. Kohortti 97 -tutkimus (1) on karua luettavaa. Siinä selvitettiin lasten hyvinvointia ja terveydentilaa erilaisissa kasvuolosuhteissa. Tutkimuksessa todettiin, että terveyseroja perheillä, joissa oli työttömyyttä, taloudellisia haasteita ja pitkäaikaissairauksia enemmän, lapset myös sairastivat enemmän ja käyttivät enemmän terveydenhuollon palveluita. Ero vauraisiin perheisiin oli selkeä. Toisaalta tiedämme varakkaampien käyttävän enemmän yksityisiä terveyspalveluita ja erilaisten luontaishoitojen käyttäjinä he ovat hyvin edustettuna enemmistönä. Vauraammilla on siis varaa pitää huolta terveydestä keinoilla, jotka eivät ole vähävaraisempien ulottuvilla. Saman oikeuden soisi kaikille.

Hyvä hoito on sellaista, mikä auttaa

Palvelun laatu koostuu monesta tekijästä. Kun mietitään mitä tahansa ihmisläheistä palvelua, erityisesti, kun kyse on herkistä asioista, kuten terveys, asiakas/potilastyytyväisyyden tulisi olla ensisijainen laadun kriteeri. Erityisesti terveydenhuollon kilpailutuksissa sen tulisi olla tärkein kriteeri.

Erittäin tärkeänä kriteerinä terveydenhuollon palveluiden laatua mitattaessa tulisi olla myös hoitovirheiden määrä. Tätähän Suomessa ei seurata.

Suurena vaikuttajana palveluiden laatuun ovat palveluntuottajien henkilökunnan hyvinvointi ja heidän resurssinsa tuottaa laadukasta palvelua. Usein sieltä löytyvät juurisyyt, jos palvelun laatu ei ole kohdillaan. Kilpailuttaessa tulisi tähän kiinnittää huomiota.

Mistä voimme tietää, mitä kukakin pitää hyvänä palveluna, mikä kenenkin hyvinvointia tukee ja oloa helpottaa? Monet tekijät hyvässä hoidossa ja siinä mikä auttaa ovat yksilöllisiä, mutta asiaa on myös tutkittu: esimerkiksi Yhdysvalloissa tehtiin tutkimus (2) leikkauspotilaiden toipumisesta erilaisissa olosuhteissa. Ryhmä leikkauksessa olleita sijoitettiin toipumaan huoneisiin, joissa oli upea näköala. Toinen ryhmä laitettiin tavanomaisiin huoneisiin, joissa ei ollut näköalaa. Näköalahuoneisiin sijoitetut toipuivat nopeammin. Pelkästään kaunis näköala toi säästöä sairaalapäiviin ja edesauttoi paranemista. Siis, todellakin, monet asiat tekijät vaikuttavat kokemukseen ja hoidon vaikuttavuuteen. Kuulostaa äärettömän laajalta alueelta ottaa huomioon palveluita kilpailutettaessa! Miten ihmeessä voisimme ottaa näin paljon huomioon kilpailuttamisessa? Emme mitenkään. Kilpailutuksien kriteereillä, silloin kun ne ovat kohdillaan, voidaan seuloa potentiaalisesti laadukkaan palvelun tarjoajat, mutta, koska kokemus on aina yksilöllinen, on täysin mahdotonta ennustaa, miten potilas palvelun tai hoidon kokee, onko hänelle siitä oikeasti hyötyä.

Varma asia on, että kun ihmiset saavat vapaasti päättää, valitsevat ne palvelut, joista kokevat olevan itselleen apua eli he äänestävät jaloillaan. Game changer koko palveluiden kilpailuttamiseen olisikin antaa ihmisten itse päättää, mitä palveluita he haluavat käyttää. Lääkärin resepti voisi olla vapaasti käytettävä palveluseteli, joka kävisi mihin tahansa hoitoon, jonka potilas on hyväksi havainnut. Tämä käytäntö auttaa ja motivoi parantamaan palveluita, luo tervettä, terveisiin arvoihin perustuvaa kilpailua alalle, ja vähentää tarvetta terveydenhuollon kilpailutuksille sekä poistaa palveluiden laadunvalvonnan tarpeen.

Kokonaisvaltaiset hoitomuodot ratkaisuksi terveydenhuollon ongelmiin

Maailman terveysjärjestö WHO on jo vuoden 2014 strategiassaan suosittanut CAM-hoitojen eli täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen integroimista julkisiin terveyspalveluihin. Julkaisussaan WHO kirjoittaa: ”Täydentävä lääketiede on tärkeä, mutta usein aliarvioitu osana terveyden hoitoa. Täydentävää lääketiedettä on saatavilla lähes jokaisessa maassa maailmassa ja tarve tällaisille palveluille on lisääntymässä. Monet maat tunnustavat nyt tarpeen kehittää yhtenäinen ja integroiva lähestymistapa terveydenhuoltoon, joka mahdollistaa hallituksien, terveydenhuollon ammattilaisten ja mikä tärkeintä terveydenhuoltoa käyttävien henkilöiden pääsyn palveluihin turvallisella, kunnioittavalla, kustannustehokkaalla ja tehokkaalla tavalla.(3) Monissa maissa luontaishoidot, esimerkiksi homeopatia, jo kuuluvatkin kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään.

Tutkimustulokset läntisestä maailmasta (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) paljastavat, että CAM-hoitoihin ei hakeuduta, mikäli ollaan tyytyväisiä tavanomaisen lääketieteen tehokkuuteen ja turvallisuuteen.

CAM-hoitojen käytölle on 3 syytä:

 1. CAM-hoidot koetaan hyödyllisiksi
 2. CAM-hoidot ovat turvallisia
 3. Tyytymättömyys tavanomaisiin hoitoihin

CAM-hoitojen useimmin mainitut odotetut hyödyt ovat sairauksien hoito, oireiden lievittäminen, tavanomaisten lääkkeiden ja hoitojen sivuvaikutusten vähentäminen, hyvinvoinnin ylläpitäminen tai tautien ehkäisy. Usein CAM-hoitojen käyttö oli ns. viimeinen keino, kävi ilmi vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa. (4)

Saksa teetätti riippumattomalla taholla tutkimuksen, jossa analysoitiin 15 700 homeopatiaa käyttävän henkilön terveystiedot terveysvakuutuksia myyvän Securvita -yhtiön datasta. Laaja tutkimus antoi selkeän näytön homeopatian edullisesta vaikutuksesta terveyteen; homeopatian käyttäjien terveys oli huomattavasti parempi ja tarve perinteisille lääkkeille, kuten kipulääkkeille ja masennuslääkkeille pienempi, kuin vertailuryhmässä. Raportista selvisi myös, että homeopatian etu lasten allergioiden, ihottumien ja astman hoidossa oli ylivertainen verrattuna perinteiseen lääkehoitoon. Homeopatiaa saaneiden vaivat monesti paranivat kokonaan tai ainakin helpottuivat, kun taas perinteisiä hoitoja käyttävien asiakkaiden joukossa ne yleistyivät vuosi vuodelta. (5,6)

Homeopatia on edullista, tehokasta ja luonnostaan ​​turvallista. Sitä voidaan käyttää tavanomaisten lääketieteellisten hoitojen rinnalla, jotta saadaan kliinisesti parempi ja kustannustehokkaampi tulos. Selkeä näyttö homeopatian positiivisista vaikutuksista sekä kansanterveyteen ja -talouteen sai myös Sveitsin viranomaiset pitämään homeopatian mukana terveydenhuollossa. (7,8)

Miksi homeopatia?

Homeopatia on hyvin kehittynyt yksilöllisen lääketieteen järjestelmä, joka on sekä tieteelliseen näyttöön perustuva että kliinisesti todennettu. Se täyttää tieteellisesti tutkitun ja kliinisesti osoitetun näytön standardit sekä turvallisuudesta että tehokkuudesta, ja sillä on saavutettu positiivisia tuloksia useiden sairastilojen hoidossa.

Homeopatialla saadut hoitotulokset on dokumentoitu maailmanlaajuiseen tietokantaan kahden viime vuosisadan aikana. (9) Eläimillä, kasveilla ja ihmissoluilla ynnä muilla tehdyistä homeopatiatutkimuksista 89% on tuloksiltaan positiivisia. (10)

Oikein valmistetulla ja valitulla homeopaattisella lääkkeellä on tärkeä rooli sekä suurista että pienistä terveysongelmista kärsivien hoidossa. Sen tehon hyödyntäminen esimerkiksi erilaisien tulehduksellisten tilojen hoitamisessa tulisi ottaa vakavasti huomioon antibioottiresistenssiä ehkäistäessä. Homeopatia auttaa välttämään antibioottien liiallista käyttöä monissa tartuntatilanteissa, jonka ansiosta antibioottien käyttö pystytään varaamaan tilanteisiin, joissa ne ovat kriittisen välttämättömiä. Homeopatia hoitaa tehokkaasti myös kivuliaita tiloja ja vähentää opioidien ja ei-steroidisten kipulääkkeiden tarvetta, mikä vähentää altistumista näille aineille sekä niiden kalliita ja vaarallisia sivuvaikutuksia. Monien muiden etujensa lisäksi homeopatia auttaa vähentämään polyfarmasian tarvetta, koska yksi yksittäinen homeopaattinen valmiste hoitaa usein monia yksilön lääketieteellisiä huolenaiheita.

Tutkimusten mukaan useat tulehdukselliset tilat ihmisillä ja eläimillä hoituvat homeopatialla ilman antibiootteja ja homeopatialla on annettavaa uhkaavaan antibioottikriisiin myös tuotantoeläinten antibioottien vähentämisessä:

Meksikolaistutkimuksessa, jossa verrattiin homeopaattisen valmisteen ja antibiootin vaikutuksia 800 kanan salmonelloosiin, todettiin homeopaattisen valmisteen olevan yhtä tehokasta, kuin antibiootin. (11) Samanlaisen lopputulokseen tuli kaksi muutakin tutkimusta. (12,13) Lisäksi tutkijaryhmä totesi homeopatian edulliseksi ja turvalliseksi käyttää, homeopatiaa saaneilla pienemmän riskin kehittää salmonellaa, ja niiden olevan pulskempia.

Kun halutaan vähentää antibioottien liiallista käyttöä, homeopatia on siihen toimiva vaihtoehto.

Kaikkinensa homeopatian käyttäjät ja heitä hoitavat raportoivat erittäin kannustavia tuloksia monenlaisten tilojen hoidossa. Esimerkiksi Englannissa Bristolin Homeopaattisen sairaalan palveluita arvioitiin kirjaamalla potilaiden yli 6500 perättäistä seurantakäyntiä yli 6 vuoden ajalta. 70% potilaista ilmoitti terveytensä kohentuneen. Parhaat tulokset olivat lasten ekseeman ja astman hoidossa ja aikuisten tulehduksellisen suolistosairauden, ärtyneen suolen oireyhtymän, menopaussi-oireiden ja migreenin hoidoissa. Muita homeopaattisella hoidolla parantuneita olivat muun muassa artriitti, masennus ja krooninen väsymysoireyhtymä. (14)

72% iho-oireisista pystyy vähentämään muiden lääkkeiden käyttöä saadessaan homeopaattista hoitoa. (15)

Belgiassa seurattiin kahdeksankymmenen yleislääkärin, jotka käyttävät homeopatiaa ensisijaisena hoitovaihtoehtona vastaanottoa 782 potilasta, joilla oli tärkeiden elinjärjestelmien sairauksia. 78% heistä sairaudet olivat niin vakavia, että häiritsivät jokapäiväistä elämää. Sekä potilaat että lääkärit kirjasivat merkittävää paranemista tilanteessa homeopaattisen hoidon myötä. Potilaat olivaat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja monia aiemmin määrättyjä lääkkeitä voitiin lopettaa hoidon aikana. (16)

Prospektiivisessa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, kaksoissokotetussa, kolmen haaran monikeskustutkimuksessa todettiin, elämänlaadun (QoL) parantuneen merkittävästi homeopatiaa saaneessa pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien ryhmässä lumelääkettä saaneeseen ryhmään verrattuna. Lisäksi eloonjääminen oli merkittävästi pidempi homeopatiaryhmässä verrattuna lumelääkkeeseen ja verrokkiin. (17)

Homeopaattisella hoidolla todettiin positiivinen vaikutus kroonisista sairauksista kärsivien naisten elämänlaatuun myös Brasiliassa. (18)

Eipä siis ole ihme, että homeopatia on maailman toiseksi yleisimmin käytetty hoitomuoto.  Euroopassa homeopatian käyttäjiä on lähes kolmasosa eli 100 miljoonaa ja Suomessakin miljoona.

Espanjassa yli 28% lastenlääkäreistä suosittelee homeopaattista hoitoa lapsille ja noin viidesosa oli itsekin käyttänyt homeopatiaa oman terveytensä kohentamiseen. 3,8% oli kokonaan korvannut perinteiset hoidot CAM-hoidoilla. (19)

Ranskassa 94,5% apteekkareista suosittelee homeopatiaa raskaana oleville, koska se on niin turvallista käyttää. (20) 60% ranskalaisten yleislääkäreidenkin lääkemääräyksistä on homeopaattisia lääkkeitä. 75% yleislääkäreistä on sitä mieltä, että homeopatialla saadaan parempia hoitotuloksia vähemmillä sivuvaikutuksilla. (21)

Ranskassa toteutettu EPI3-LASER tutkimus totesi myös, että joidenkin yleisimpien ja rasittavien tilojen hoidossa yleislääkäreiden vastaanotolla kustannukset olivat 20% pienemmät, paraneminen yhtä nopeaa ja tarvittiin vähemmän lääkkeitä, kuin sellaisten yleislääkäreiden vastaanotoilla, joissa käytettiin vain tavanomaisia lääkkeitä. (22)

Saksassa, jossa homeopatiaa käyttää yli 50% ja sille on avoimia 70% väestöstä, käyttäjistä 67% on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. (23) 40 % kyselyyn vastanneista vanhemmista ilmoitti jo käyttävänsä CAM-hoitoja lapsilleen kotona. Yli 80 % vanhemmista kannatti CAM-hoitojen laajentamista saataville myös sairaaloissa. Suurin osa (88 %) ilmoitti olevansa valmis maksamaan lisäkustannuksia, jos hoito ei muuten kuulu heidän vakuutuksensa piiriin.  Saksalaisvanhemmat valitsevat lastensa hoitoon homeopatian ennen kaikkia muita hoitomuotoja. (24)

Aiheesta lisää Euroopan homeopatiakomitean (ECH) ja Euroopan homeopatian potilasyhdistysten liiton (EFHPA) manifestistista: Terveempi Eurooppa homeopatialla. (25)

Tyytyväiset potilaat, nopea hoito, ei sivuvaikutuksia, vähentää muiden lääkkeiden tarvetta, vähemmän kustannuksia, elämänlaatu paranee, … Homeopatialla on valtavasti todetusti hyviä puolia ja tietääkseni Suomessa ei ollenkaan ilmoitettuja haittoja.

Mikseipä sitä siis hyödynnettäisi enemmän Suomessakin!

 

Kirjoittanut Kristiina Benjaminsson, homeopaatti, psykokinesiologi, kirjailija

 

Lähteet:

 1. Ristikari, et al 2018, Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Raportti, Julkaisuja, Nro 210, THL, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-152-2
 2. Ulrich RS. View through a window may influence recovery from surgery. 1984 Apr 27;224(4647):420-1. doi: 10.1126/science.6143402. PMID: 6143402.
 3. who.int/publications/i/item/9789241506096?fbclid=IwAR2XxR5Tsip_SMPWaisCAJ-dc1TJT36_1iDOS7XHje89Wmx5e8uVLQis7uk
 4. Tangkiatkumjai, M., Boardman, H. & Walker, DM. Potential factors that influence usage of complementary and alternative medicine worldwide: a systemic review. BMC Coplement Med ther 20, 363 (2020)
 5. securvita.de/securvita-aktuell/homoeopathie.html
 6. securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf
 7. luontaishoitoala.fi/tutkimus/homeopatia/kustannustehokkuus/
 8. luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/
 9. https://homeopathychoice.org/research/
 10. Clausen J. van Wijk R Albrecht H. Review of the use of high potencies in basic research on homeopathy. Homeopathy 2011 100, 288-292
 11. Sandovar, Morfin, Lopez: Preliminary research for testing Baptisia tinktora 30HC effectiveness against salmonellosis in first and secod quality broiler chickens. Br Homeopath J 87(03): 131-134, 1998
 12. Berchieri et al 2006. (Evaluation of isopathic treatment of Salmonella enteritidis in poultry)
 13. Hadipour et al. 2011 Evaluation of the homeopathic remedies Medication on commercial broiler chickens performance. Journal of Animal and Veterinary Advances 10(16):2102-2105 DOI:10.3923/javaa.2011.2102.2105
 14. Spence D, Thompson E, Barron S. Homeopathic treatment for chronic disease: A 6-Year, University hospital outpatient observational study. J Altern Complement Med 2005; 5:793-8
 15. Sharpes F, von Haselen R, Fisher P. NHS patient’s perspective on Complementary Therapies in Medicine, 2003; 11: 243-248
 16. Van Wassenhoven M, Ives G. Havaintotutkimus potilaista, jotka saavat homeopaattista hoitoa. Homeopatia 2004; 93 (1):3-11.
 17. Randomized Controlled Trial Oncologist 2020 Dec;25(12):e1930-e1955. doi: 10.1002/onco.13548. Epub 2020 Nov 7. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094
 18. Champs, N., et al., Impact of Homeopathic Treatment on the Quality of Life of Women with Chronic Diseases: A Randomized Controlled Pragmatic Trial. Homeopathy. March 2021
 19. Perez, R., et al. Results of a national survey on knowledge and use of complementary and alternative medicine by paediatricians. An Pediatr (Eng Ed) 2021 Dec 11
 20. Damaste-Michel C, Vie C, Lacroix I, Lapeyre-Mestre M, Montastruc JL. Drug councelling in pregnancy: an opininion survey of French community pharmacists. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2004 Oct; 13(10);711-5.
 21. Chiffres cles Medecins homeopathes et medecins prospects: quelle(s) satisfaction(s) quanta leur pratique? Researc survey Boiron, May 2015.
 22. The EPI3-LASER study: Real-world observational evidence for homeopathy from General Physicians in France. Roberts ER, Mosley AJ, van der Werf ET, Tournier AL
 23. https://www.dhu.de/presse/forsa-umfrage-zur-homoeopathie-2021.html?fbclid=IwAR0eD-QDpnOHbeylS_xxpogGSQqnUj0fLMt6YQFqDzdnqrQ_O6nfCdUFcog
 24. Integrative pediatrics survey: Parents report high demand and willingness to self-pay for complementary and integrative medicine in German hospitals Dennis Anheyerab, Anna K.Kocha, Melanie Anheyerc, Catharina Amarelld, Marion Eckerte, Gustav Dobosa, Holger Cramerab sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229921000984
 25.  www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157942202373347&id=367849078346

 

Lue lisää kokonaisvaltaisesta terveyskäsityksestä ja tutustu homeopatian perusteisiin.